Förslag till nya stadgar för SBF. Godkända första gången på årsmötet 2019-03-15. Nästa omröstning kommer att göras vid ett extra årsmöte hösten 2019.

Hämta SBF:s stadgar som pdf

 

Innehållsförteckning

§ 1 Namn och syfte
§ 2 Verksamhetsår
§ 3 Föreningens organ
§ 4 Medlemskap
§ 5 Bergsingenjör SBF
§ 6 Sefströmsmedaljen
§ 7 Kretsar
§  8 Årsmöte
§ 9 Styrelse
§ 10 Revisorer
§ 11 Valnämnd
§ 12 Ekonomisk förvaltning
§ 13 Ändring av stadgarna
§ 14 Föreningens upplösning

 

§ 1 Namn och syfte

Föreningens namn är Svenska Bergsmannaföreningen och förkortas SBF.

Föreningen har till uppgift att stödja verksamheten till bergshanteringens gagn.

Föreningens verksamhet inriktas på: 

 • att åstadkomma och stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan medlemmarna att vidga och fördjupa medlemmarnas tekniska och vetenskapliga kunnande

 • att hävda den högre tekniska utbildningen för bergshanteringen

 • att sprida kännedom om branschens betydelsefulla insatser och upptäckter

 • att främja kamratlig samvaro

 

§ 2 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderåret. 

 

§ 3 Föreningens organ

Föreningens beslutande organ är: 

 1. Årsmötet

 2. Styrelse

Föreningens verkställande organ är: 

 1. Styrelsen

Föreningens övriga organ är: 

 1. Kretsförtroendemän

 2. Valnämnd

 3. Revisorer

 

§ 4 Medlemskap

Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, teknologmedlemmar samt hedersmedlemmar. 

Ordinarie medlem
Till ordinarie medlem i föreningen kan antas: 

 1. den som är bergsingenjör samt den som erhållit akademisk examen berättigande till titeln Bergsingenjör SBF

 2. den som utan att uppfylla kraven enligt (1) har anknytning till bergshantering och intresse för föreningens verksamhet

Teknologmedlem
Till teknologmedlem i föreningen kan antags teknolog som är aktivt studerande vid för föreningen adekvat civilingenjörsprogram och är ansluten till tillhörande studentkår.

Hedersmedlem
Ordinarie medlem i föreningen som varit bergshanteringen eller föreningens verksamhet till synnerligen stor gagn kan upphöjas till hedersmedlem. 

Ordinarie medlem och teknologmedlem utses av styrelsen efter ansökan. Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen. För att förslaget skall anses antaget fordras att minst 3/4 av de närvarande medlemmarna röstar för densamma. 

Utträde ur föreningen kan ske efter skriftlig anmälan till styrelsen.

Styrelsen kan efter utebliven betalning av medlemsavgift, trots skriftlig påminnelse, upphäva medlemskapet.

Årsmötet kan med 3/4-majoritet utesluta medlem som åsamkat föreningen allvarlig skada. 

 

§ 5 Bergsingenjör SBF

Licens att använda titeln Bergsingenjör SBF kan erhållas av den som innehar examen motsvarande den tidigare bergsingenjörsexamen efter ansökan hos styrelsen.

Ansökan om licens att använda titeln beviljas av styrelsen.

 

§ 6 Sefströmsmedaljen

Det åligger styrelsen att vart femte år dela ut förtjänstmedaljen Sefströmsmedaljen till en person som i Sverige utfört förtjänstfulla insatser inom bergshanteringen av annat slag än administrativ eller företagsekonomisk gärning. Vem medaljen ska delas ut till beslutas av styrelsen.

 

§ 7 Kretsar

Medlemmarna hänförs till kretsar efter bostadsort. Geografisk indelning av kretsar beslutas av årsmötet. Varje krets leds av en kretsförtroendeman vald av årsmötet.

Kretsförtroendemannens uppgift är att verka för föreningens syfte inom sin krets.

 

§ 8 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet har att å föreningens vägnar besluta i förekommande frågor samt ange riktlinjer för föreningens verksamhet.

Årsmötet sammanträder på kallelse från styrelsen. Kallelse utsändes till samtliga medlemmar minst fyra veckor före mötet. Endast ärende som upptagits på den med kallelsen utsända föredragningslistan, stadgeenligt inkomna motioner samt av styrelsen lagda propositioner, må göras till föremål för beslut.

Revisionsberättelse, motion och valberedningens förslag ska vara inkommen till styrelsen senast två veckor före årsmötet och delgivas medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Styrelsen är skyldig att till årsmötet avge yttrande över inkomna motioner.

Ordinarie årsmöte sammanträder senast under oktober månad.

Styrelsen kan vid behov kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte kan också begäras skriftligen av minst 20 medlemmar eller 3 kretsförtroendemän. Extra årsmöte skall hållas inom åtta veckor från till styrelsen inkommen begäran.

Alla medlemmarna äger rösträtt vid årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat anges i dessa stadgar. Vid oavgjord omröstning avgör lotten.

Ordinarie årsmöte ska: 

 • behandla förvaltnings- och revisionsberättelsen

 • behandla frågan om styrelsens ansvarsfrihet

 • utse ledamöter till styrelsen i enlighet med §9

 • utse revisorer och suppleanter till dessa i enlighet med §10

 • utse ledamöter till valnämnden i enlighet med §11

 • utse kretsförtroendemän i enlighet med §7

 • fastställa medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

 • fastställa budget för nästkommande verksamhetsår

 • behandla motioner och propositioner

 

§ 9 Styrelse

Styrelsen har följande sammansättning: 

 • ordförande, som väljs av årsmötet för en period av två verksamhetsår

 • vice ordförande, som väljs av årsmötet för en period av två verksamhetsår,

 • tre stycken 2:e vice ordförande, lärare vid respektive lärosäte KTH och LTU i för föreningen adekvata ämnen och en representant från Jernkontoret. Dessa väljs av årsmötet för en period av ett verksamhetsår

 • skattmästare, som väljs av årsmötet för en period av ett verksamhetsår

 • två teknologrepresentanter, en studerande vid respektive lärosäte KTH och LTU på för föreningen adekvat civilingenjörsprogram. Den för utbildningen lokala studentorganisationen tillhörande studentkåren väljer teknologrepresentanterna

 • tre till fem övriga ledamöter, som väljs av årsmötet för en period av ett verksamhetsår

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. För att styrelsen skall äga giltighet fordras att minst fyra ledamöter är ense om beslutet. Vid beslut tillämpas enkel majoritet om inget annat anges i dessa stadgar. Vid oavgjord omröstning avgör ordförandes röst. Styrelsen svarar för föreningens löpande verksamhet samt representerar föreningen. Frågor av större vikt bör jämte förslag till åtgärd föreläggas årsmötet.

Styrelsen har rätt att utse arbetsutskott och kommittéer.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

§ 10 Revisorer

Det åligger revisorerna att granska föreningens verksamhet och räkenskaper.

Revisorerna väljs av årsmötet för en period av ett verksamhetsår.

Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avge berättelse över sin granskning, i vilken de till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 11 Valnämnd

Valnämnden bereder val till styrelseledamöter, revisorer, kretsförtroendemän och medlemmar i valnämnden.

Valnämnden består av fyra medlemmar, varav en är avgående ordförande tillika sammankallande för valnämnden. Övriga tre medlemmar utses av årsmötet.

 

§ 12 Ekonomisk förvaltning

Förvaltning av föreningens ekonomiska tillgångar handhaves av styrelsen och dess skattmästare, som har att över föreningens ekonomi föra fullständiga räkenskaper. Räkenskaperna skall för verksamhetsåret sammanföras i bokslut och senast den 1 april föreläggas revisorerna, tillika med styrelsens berättelse över föregående års verksamhet.

 

§ 13 Ändring av stadgarna

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till föreningens styrelse, som skall jämte eget yttrande, framlägga ändringsförslaget på årsmötet. För att vinna laga kraft skall förslaget godkännas med minst 3/4 majoritet av två på varandra följande årsmöten.

 

§ 14 Föreningens upplösning

Föreningen upplöses på förslag av en enhällig styrelse enligt samma regler som gäller för stadgeändring. Om föreningens upplösning beslutas, skall alla dess behållna tillgångar tillfalla Jernkontorets stipendiefond för studier i utlandet.